Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatelka Lucie Sara Keazor 

se sídlem  Generála Svobody 21, Broumov okr. Náchod

identifikační číslo: 09310886 zapsané v živnostenském rejstčíku u obecního živnostenského úřadu v Broumově pro

prodej zboží

prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

http://www.laripe.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Podnikatelka Lucie Sara Keazor se sídlem Generála

Svobody 21,

Broumov, identifikační číslo: 09310886, neplátce DPH, zapsané v živnostenském rejstčíku u obecního

živnostenského úřadu v

Broumově (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník

(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

kupní

smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné

na

internetové adrese http://www.laripe.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky

(dále jen

„webové rozhraní obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je

právnickou

osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní

smlouvě mají

přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky

jsou

vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a

povinnosti

vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty

nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího

zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle

kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen

„elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

sazby.

2.8. Vlivem technické chyby v e-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u zboží, jejíž výše

hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu; v takovém případě prodávající

nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje kupujícího a sdělí

mu skutečnou kupní cenu daného zboží a kupující má právo se rozhodnout, zda zboží za

skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouvy od počátku.

2.9. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u zboží v e-shopu mohou být ilustrativní, nebo

mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v

technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým

popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-3854880287 / 0100 , vedený

u společnosti KB banka (dále jen „účet prodávajícího“);

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu

zboží předem.

3.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření

kupní smlouvy.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se

nepoužije.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

kupujícímu doklad o koupi – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické

podobě na elektronickou adresu kupujícího.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího

nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze

od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od

převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží

nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené

v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový

formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení

od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či

na adresu elektronické pošty prodávajícího Kateřina Fiebigerová, Pražská 29, 26301 Dobří

š; e-mail: info@perlomanie.cz.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti

(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující

od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i

v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí

nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od

kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě

vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na

účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až

2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již

při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v

sídle nebo místě podnikání.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

reklamace@laripe.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se

na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů

mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00

Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o

řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice

2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

7.8. Veškeré zboží je nevhodné pro děti do 3 let.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského

parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se

zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání

o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní

prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační

povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním

osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající

prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by

docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle

předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není

kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního

řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva

jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

(Řím I).

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lucie Sara Keazor, Generála Svobody, Broumov 55001, adresa

elektronické pošty info@laripe.cz, telefon +420 770683851.


V Broumově dne 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení: __________________________________

Adresa: _____________________________________________

Telefon: _______________________

E-mail: ___________________________________

Jméno a příjmení podnikatele: Lucie Sara Keazor

IČ: 09310886

Adresa: Generála Svobody 21, Broumov, 55001, Česká republika

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ____________ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu https://www.laripe.cz/ s vámi

uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Toto zboží jsem převzal/a dne ________. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí

internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého

práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zboží

vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny

ve výši _______Kč a ______ Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.

__________________, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od

smlouvy.

S pozdravem _________________________

(vlastnoruční podpis)

Číslo kupního dokladu (faktury): ______________________

Přílohy: Kopie kupního dokladu